EDNY

Friedrichshafen Airport

Friedrichshafen, Germany
TAF EDNY 212300Z 2200/2224 VRB02KT 9999 FEW045 BECMG 2208/2210 24005KT BECMG 2216/2218 VRB02KT
Issued Valid From Valid To
Sep-21 @ 23:00 UTC
(4 hours ago)
Sep-22 @ 00:00 UTC
(3 hours ago)
Sep-23 @ 00:00 UTC
(in 21 hours)
to
to
to
TAF EDNY 212300Z 2200/2224 VRB02KT 9999 FEW045 BECMG 2208/2210 24005KT BECMG 2216/2218 VRB02KT
Issued Sep-21 @ 23:00 UTC
(4 hours ago)
Valid From Sep-22 @ 00:00 UTC
(3 hours ago)
Valid To Sep-23 @ 00:00 UTC
(in 21 hours)
-
-
-