K45N

UTC

Bay Shore / Fire Island

Babylon, New York, United States