A07

UTC

Althorpe Lighthouse Airstrip

Inneston, South Australia, Australia